Doulton Lambeth Silicon Blue Vase With White Decoration

Doulton_Lambeth_Silicon_Blue_Vase_With_White_Decoration_01_zkco

Doulton Lambeth Silicon Blue Vase With White Decoration

Doulton Lambeth Silicon Blue Vase With White Decoration
Doulton Lambeth Silicon Blue Vase With White Decoration
Doulton Lambeth Silicon Blue Vase With White Decoration
Doulton Lambeth Silicon Blue Vase With White Decoration
Doulton Lambeth Silicon Blue Vase With White Decoration
Doulton Lambeth Silicon Blue Vase With White Decoration
Doulton Lambeth Silicon Blue Vase With White Decoration
Doulton Lambeth Silicon Blue Vase With White Decoration

Doulton Lambeth Silicon Blue Vase With White Decoration
It is 4 3/8″ tall and 4″ wide.
Doulton Lambeth Silicon Blue Vase With White Decoration